Current Update
Current Note
WelCome To Zilla Parishad, Ratnagiri.

 
Note : उमेदवाराने चलान येथे भरावयाची माहिती, पद निवड योग्य व अचूक भरावी,एकदा माहिती भरल्यास त्या मध्ये कोणताही बदल होणार नाही याची उमेदवारांनी नोंद ज्ञावी.