Current Update
Current Note
WelCome To Zilla Parishad, Ratnagiri.

कनिष्ठ सहाय्यक(लिपिक) अंतिम निवड यादी
वरिष्ठ सहाय्यक(लिपिक) अंतिम निवड यादी
PARICHAR ( Female ) Seat Number Wise Mark List
PARICHAR Seat Number Wise Mark List
Answer Key Notification
Parichar Eligible for Document Verification
Parichar female Eligible for Document Verification
Answer Key( परिचर & स्त्री परिचर)
दि. 26/10/2013 रोजीच्या लेखी परीक्षेस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांची यादी.(परिचर)
दि. 26/10/2013 रोजीच्या लेखी परीक्षेस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांची यादी.(स्त्री परिचर)
परिचर/स्त्री परिचर पदभरती फेर परीक्षा बाबत महत्वाची सूचना  
पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

 Result/ Document Verification/Interview List
Final selected candidate list
ANSWER KEY (उत्तरतालिका)

 
Note : उमेदवाराने चलान येथे भरावयाची माहिती, पद निवड योग्य व अचूक भरावी,एकदा माहिती भरल्यास त्या मध्ये कोणताही बदल होणार नाही याची उमेदवारांनी नोंद ज्ञावी.